www.ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 55.00 52,25   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE


SKRZYDŁO W.

wydawnictwo: VERBA , rok wydania 2010, wydanie VI

cena netto: 55.00 Twoja cena  52,25 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Podręcznik ten co roku jest uaktualniany, uwzględnia zatem zmiany wprowadzane w drodze wejścia w życie zapowiedzianych ustaw (np. dotyczących reformy sądów powszechnych i sądów administracyjnych, samorządu terytorialnego, prawa wyborczego itp.). Intencją ustrojodawcy było uczynienie Konstytucji aktem stabilnym, trudno zmienialnym, co chroni Ustawę zasadniczą przed pochopnymi zmianami, wynikającymi z bieżących potrzeb rządzących. Podręcznik zawiera uaktualnienie problematyki ustrojowej Polski po wejściu do Unii Europejskiej.


Spis treści:

WYKAZ SKRÓTÓW

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
1. POJĘCIE "PRAWO KONSTYTUCYJNE"
2. PRZEDMIOT PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
3. PRAWO KONSTYTUCYJNE W SYSTEMIE PRAWA

ROZDZIAŁ II. ŹRÓDŁA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
1. OGÓLNE WIADOMOŚCI O KONSTYTUCJI
Nazwa
Geneza konstytucji pisanej
Konstytucja jako ustawa zasadnicza
Kontrola konstytucyjności prawa
2. TREŚĆ KONSTYTUCJI
3. FORMA KONSTYTUCJI
Sposób uchwalania
Tryb zmiany konstytucji
Systematyka konstytucji
Ustawa konstytucyjna
4. INNE ŹRÓDŁA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

ROZDZIAŁ III. PRAWO KONSTYTUCYJNE W LATACH 1944-1989
1. TWORZENIE PODSTAW USTROJOWYCH (OKRES KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ 1944-1946)
Dwa ośrodki władzy
Struktura organów państwowych
Referendum i wybory
2. USTRÓJ KONSTYTUCYJNY W LATACH 1947-1952. MAŁA KONSTYTUCJA
Ogólna charakterystyka okresu Sejmu Ustawodawczego
Władza ustawodawcza
Władza wykonawcza
Przygotowanie konstytucji
3. USTRÓJ KONSTYTUCYJNY W LATACH 1952-1980
Charakterystyka Konstytucji z 1952 r
Zasady ustroju politycznego państwa
Sytuacja prawna jednostki - prawa i wolności obywateli
System organów państwowych
Naczelne organy władzy państwowej
Naczelne organy administracji państwowej
Terenowe organy władzy i administracji państwowej
Sądy i prokuratura
Zmiany Konstytucji w latach 1952-1989

ROZDZIAŁ IV. TRANSFORMACJA USTROJU POLITYCZNEGO W LATACH 1989-1997
1. PRZESŁANKI I ZAKRES REFORM POLITYCZNO-USTROJOWYCH Z 1989 R
Uwarunkowania i geneza reform ustrojowych "okrągłego stołu"
Konferencja "okrągłego stołu" - przebieg obrad, zakres reform ustrojowych państwa i ich konsekwencje polityczne
2. KSZTAŁTOWANIE PODSTAW USTROJOWYCH III RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LATACH 1989-1992
Charakterystyka zakresu zmian ustrojowych w latach 1989-1992
Reforma ustroju politycznego państwa "realnego socjalizmu" w nowelizacji Konstytucji PRL z 7 kwietnia 1989 r
Wybory parlamentarne z czerwca 1989 r. i ich konsekwencje polityczno-ustrojowe dla procesu transformacji w Polsce
Stanowienie podstaw konstytucyjno-ustrojowych państwa liberalno-demokratycznego
3. USTRÓJ POLITYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA MAŁEJ KONSTYTUCJI (1992-1997)
Geneza Małej Konstytucji z 17 października 1992 r
Ogólna charakterystyka Małej Konstytucji z 17 października 1992 r
Charakterystyka rozwiązań ustrojowych w Małej Konstytucji

ROZDZIAŁ V. PRZYGOTOWANIE, UCHWALENIE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTYTUCJI Z 1997 R
1. PRACE KONSTYTUCYJNE W LATACH 1989-1991
Prace Sejmu X kadencji nad projektem przyszłej Konstytucji
Prace Senatu I kadencji nad projektem przyszłej Konstytucji
2. PRACE KONSTYTUCYJNE W LATACH 1991-1997
Regulacje dotyczące trybu przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP
Prace nad projektem Konstytucji w latach 1992-1993
Prace nad projektem Konstytucji w latach 1993-1997
3. SYSTEMATYKA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTYTUCJI RP

ROZDZIAŁ VI. KONSTYTUCYJNE ZASADY USTROJU
1. POJĘCIE "ZASAD NACZELNYCH"
2. ZASADA REPUBLIKAŃSKIEJ FORMY RZĄDU
3. ZASADA DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWNEGO
Państwo prawne
Demokratyczne państwo prawne
4. ZASADA AUTONOMII I WZAJEMNEJ NIEZALEŻNOŚCI ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIA W STOSUNKACH MIĘDZY PAŃSTWEM A KOŚCIOŁAMI I INNYMI ZWIĄZKAMI WYZNANIOWYMI
5. ZASADA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA
6. ZASADA SUWERENNOŚCI NARODU
Suwerenność narodu według J.J. Rousseau
Nierussowskie rozumienie suwerenności narodu
7. ZASADA REPREZENTACJI POLITYCZNEJ
Pojęcie "reprezentacji"
Klasyczna koncepcja reprezentacji wobec istnienia partii politycznych
Pojęcie mandatu przedstawicielskiego
Instytucje demokracji bezpośredniej
Instytucje demokracji bezpośredniej w Polsce
Istota referendum
Referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa
Referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej
Referendum zatwierdzające zmianę Konstytucji RP
Organizacja referendum
Wynik referendum
Ważność referendum
Realizacja wyniku referendum
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza
8. ZASADA PODZIAŁU WŁADZY I RÓWNOWAGI WŁADZ
9. ZASADA DWUIZBOWOŚCI
10. ZASADA PLURALIZMU POLITYCZNEGO
Zasady tworzenia partii
Ustawa o partiach politycznych
Równość partii wobec prawa
Funkcje partii
11. ZASADA PARLAMENTARNEGO SYSTEMU RZĄDÓW
12. ZASADA ODRĘBNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW I TRYBUNAŁÓW
13. ZASADA SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ
Wolność działalności gospodarczej
Własność prywatna
14. ZASADA DECENTRALIZACJI WŁADZY PUBLICZNEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ROZDZIAŁ VII. PODSTAWOWE WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA
1. STATUS JEDNOSTKI W PAŃSTWIE
Wprowadzenie
Ideologia praw jednostki i podstawowe pojęcia
Międzynarodowa ochrona praw jednostki
2. PRAWA I WOLNOŚCI OBYWATELSKIE NA GRUNCIE KONSTYTUCJI Z 1952 R. I MAŁEJ KONSTYTUCJI Z 1992 R
Koncepcja i konstytucyjna regulacja praw podstawowych
Realizacja praw podstawowych
3. WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA WEDŁUG KONSTYTUCJI RPZ1997R
Założenia
Systematyka, charakterystyka normowania wolności i praw oraz środki ich ochrony
Podstawowe obowiązki

ROZDZIAŁ VIII. KONSTYTUCYJNY SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA
1. UWAGI OGÓLNE
2. AKTY PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa
Umowy międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej
Rozporządzenie
Akty prawa miejscowego
3. AKTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO
4. AKTY PRAWNE SPOZA ROZDZIAŁU III KONSTYTUCJI

ROZDZIAŁ IX. SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH W ŚWIETLE KONSTYTUCJI
1. POJĘCIE "SYSTEMU ORGANÓW PAŃSTWOWYCH"
2. CZYNNIKI WYZNACZAJĄCE KSZTAŁT SYSTEMU ORGANÓW PAŃSTWOWYCH
3. KSZTAŁT SYSTEMU ORGANÓW PAŃSTWOWYCH W ŚWIETLE KONSTYTUCJI
Organy ustawodawcze
Organy wykonawcze
Sądy i trybunały
Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
Samorząd

ROZDZIAŁ X. PRAWO WYBORCZE
1. POJĘCIA "PRAWA WYBORCZEGO" I "SYSTEMU WYBORCZEGO"
2. FUNKCJE PRAWA WYBORCZEGO
3. KONSTYTUCYJNE ZASADY PRAWA WYBORCZEGO W POLSCE
Zasada powszechności
Zasada równości
Zasada bezpośredniości
Zasada tajności głosowania
Zasady ustalania wyników wyborów
4. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU
Zarządzanie wyborów i kalendarz wyborczy
Tryb zgłaszania kandydatów
Stwierdzenie ważności wyborów
Wygaśnięcie i obsadzenie mandatu w czasie kadencji

ROZDZIAŁ XI. SEJM I SENAT
1. POZYCJA USTROJOWA, STRUKTURA I KOMPETENCJE
2. TRYB I ZASADY FUNKCJONOWANIA
3. STATUS PRAWNY POSŁA I SENATORA
Charakter mandatu przedstawicielskiego
Niepołączalność stanowisk oraz inne gwarancje niezależności przedstawiciela
Immunitet parlamentarny
Warunki wykonywania mandatu
Szczegółowe kompetencje posłów i senatorów
Prawo do zrzeszania się w kluby, koła i zespoły poselskie
Prawa posłów i senatorów w izbie
4. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA SEJMU I SENATU
Marszałek
Prezydium izby
Konwent Seniorów
Komisje
Komisje stałe
Komisje nadzwyczajne
Tryb pracy komisji
5. POSIEDZENIA SEJMU I SENATU
Zwoływanie posiedzeń, porządek obrad
Obrady
Dyskusja
Głosowanie
6. FUNKCJA USTAWODAWCZA
Tryb ustawodawczy
Inicjatywa ustawodawcza
Rozpatrywanie projektu ustawy przez Sejm
Prace Senatu nad ustawą; uchwalenie ustawy przez Sejm
Podpisanie ustawy przez Prezydenta RP
Procedury szczególne
Projekt pilny
7. FUNKCJA KONTROLNA
Wotum nieufności
Kontrola wykonania ustawy budżetowej
Interpelacje i zapytania poselskie
Informacje bieżące Rady Ministrów
Oświadczenia poselskie i senatorskie
Kontrolne uprawnienia komisji
Kontrola wykonywania ustaw

ROZDZIAŁ XII. PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1. CHARAKTERYSTYKA KONSTYTUCYJNEGO STANOWISKA PREZYDENTA RP
Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w systemie podziału władzy
Funkcje ustrojowe
Zasady i tryb odpowiedzialności Prezydenta RP
2. ZASADY WYBORU PREZYDENTA RP
Założenia ogólne
Zasady i tryb powszechnych wyborów Prezydenta RP
Zarządzanie wyborów, tryb zgłaszania kandydatów oraz ustalanie ważności wyboru
Prezydenta RP
Prawne warunki wybieralności na urząd Prezydenta
Kadencja, objęcie urzędu i wygaśnięcie mandatu Prezydenta RP
3. AKTY URZĘDOWE PREZYDENTA
Pojęcie i klasyfikacja aktów urzędowych Prezydenta
Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta
Prerogatywy Prezydenta
4. KOMPETENCJE PREZYDENTA RP
Klasyfikacja kompetencji
Kompetencje głowy państwa
Kompetencje w zakresie spraw zagranicznych
Kompetencje w zakresie zwierzchnictwa Sił Zbrojnych, obronności i bezpieczeństwa państwa na czas pokoju i wojny
Klasyczne uprawnienia głowy państwa
Kompetencje arbitrażu politycznego i równoważenia władz
Kompetencje w stosunku do parlamentu (Sejmu i Senatu)
Kompetencje w stosunku do rządu
Kompetencje w stosunku do władzy sądowniczej
Inne kompetencje Prezydenta
Kompetencje ustrojowe
Kompetencje kreacyjne, organizacyjne oraz w zakresie kierownictwa państwowego
i wewnętrznego w Kancelarii Prezydenta RP
Pozostałe kompetencje określone w ustawach
5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POZYCJI PREZYDENTA RP W SYSTEMIE USTROJOWYM PAŃSTWA

ROZDZIAŁ XIII. RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
1. KWESTIE TERMINOLOGICZNE
2. USTROJOWA ROLA RADY MINISTRÓW
3. SKŁAD RADY MINISTRÓW
4. TRYB POWOŁYWANIA RADY MINISTRÓW
Rola Prezydenta i Sejmu
Rola Prezesa Rady Ministrów w tworzeniu rządu
5. ZMIANY W SKŁADZIE RADY MINISTRÓW
6. PROBLEM ODPOWIEDZIALNOŚCI RADY MINISTRÓW
Odpowiedzialność polityczna Rady Ministrów
Odpowiedzialność konstytucyjna członków Rady Ministrów
7. KOMPETENCJE RADY MINISTRÓW
Wykonywanie ustaw
Stanowienie prawa
Składanie sprawozdań i informacji
Funkcja kierowniczo-koordynacyjna
8. TRYB FUNKCJONOWANIA RADY MINISTRÓW
9. PREZES RADY MINISTRÓW
10. PRAWNY CHARAKTER MINISTRÓW
11. ADMINISTRACJA RZĄDOWA

ROZDZIAŁ XIV. USTRÓJ PRAWNY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. KONSTRUKCJA PRAWNA GMINY, POWIATU I WOJEWÓDZTWA
2. KOMPETENCJE GMINY, POWIATU I WOJEWÓDZTWA
3. SPRAWOWANIE WŁADZY W GMINIE, POWIECIE I WOJEWÓDZTWIE
Wybory organów stanowiących
Wybory organów wykonawczych
Referendum lokalne
Pojęcie referendum lokalnego
Wniosek o przeprowadzenie referendum
Tryb przeprowadzania oraz ustalania i ogłaszania wyników referendum
Rodzaje referendum lokalnego
Organy stanowiące i wykonawcze
4. CHARAKTER MANDATU PRZEDSTAWICIELSKIEGO
5. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ ORGANY SAMORZĄDU
6. MIENIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU
7. ZWIĄZKI, STOWARZYSZENIA, POROZUMIENIA GMINNE I POWIATOWE
8. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH ZRZESZENIACH SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH
9. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SAMORZĄDU

ROZDZIAŁ XV. SĄDY I TRYBUNAŁY
1. USTRÓJ I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW
Sąd Najwyższy
Sądy powszechne
Sądy administracyjne - Naczelny Sąd Administracyjny
Sądy wojskowe
2. KONSTYTUCYJNE ZASADY ORGANIZACJI I POSTĘPOWANIA SĄDÓW
Zasady ustrojowe
Zasada niezawisłości sądu
Zasada instancyjności
Zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości
Zasada jednolitości sądów
Zasady o charakterze praw człowieka
Prawo do sądu
Zasada jawności
Zasada nullum crimen nulla poena sine legę
Zasada prawa do obrony
Zasada domniemania niewinności
3. KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA
4. TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Istota i ewolucja kontroli konstytucyjności prawa w Polsce
Pozycja i ustrój Trybunału Konstytucyjnego
Właściwość i zakres kontroli Trybunału Konstytucyjnego
Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
5. TRYBUNAŁ STANU
Istota odpowiedzialności konstytucyjnej
Zakres odpowiedzialności konstytucyjnej
Organizacja Trybunału Stanu
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności konstytucyjnej
6. SĄDY I TRYBUNAŁY A PRAWO WSPÓLNOTOWE

ROZDZIAŁ XVI. ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA
1. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Geneza najwyższego organu kontroli w Polsce
Pozycja ustrojowa Najwyższej Izby Kontroli
Organizacja Najwyższej Izby Kontroli
Zadania, zakres działania i tryb postępowania Najwyższej Izby Kontroli
Podmiotowy i przedmiotowy zakres działania
Tryb działania Najwyższej Izby Kontroli
2. RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
Istota i znaczenie instytucji ombudsmana
Geneza i pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich
Zakres działania Rzecznika Praw Obywatelskich
Tryb i zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Obywatelskich
3. KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Pozycja ustrojowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Struktura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Zakres kompetencji i tryb funkcjonowania Rady

ROZDZIAŁ XVII. KONSTYTUCYJNE ASPEKTY AKCESJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ
1. UWAGI WSTĘPNE
2. ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PARLAMENTU POLSKIEGO
3. CHARAKTER PRAWN USTAWY PO WEJŚCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
4. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KONSEKWENCJI AKCESJI DLA POZYCJI USTROJOWEJ ORGANÓW WŁADZY WYKONAWCZEJ
5. ROLA PARLAMENTU POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ
6. NOWE ŹRÓDŁA PRAWA WPROWADZONE PRZEZ TRAKTAT KONSTYTUCYJNY


467 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018