www.ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

SYSTEM FINANSOWY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE


BORODO A.

wydawnictwo: TNOIK TORUŃ , rok wydania 2011, wydanie I

cena netto: 44.90 Twoja cena  42,66 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

cena netto + 5% vat.


Praca przedstawia współczesny system prawny polskich finansów samorządu terytorialnego.

Przedstawia strukturę i prawo budżetowe samorządu terytorialnego, regulacje prawne dotyczące dochodów podatkowych, subwencji, dotacji, wydatków, przedsiębiorstw samorządowych, długu publicznego, kontroli i nadzoru nad działalnością finansową samorządu.

Praca skierowana jest do studentów i praktyków – pracowników samorządowych, radnych, urzędników administracji publicznej, pracowników organów kontroli oraz innych osób związanych z gospodarką finansową samorządu.


Spis treści:

Przedmowa

Rozdział I Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce i ogólna charakterystyka systemu finansowego samorządu
1.Pozycja i organizacja samorządu terytorialnego w Polsce
2.Ogólna charakterystyka systemu finansowego samorządu terytorialnego

Rozdział II Pojęcie, charakter prawny i budowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego
1.Rozwiązania II Rzeczypospolitej dotyczące budżetu samorządowego
2.Pojęcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Charakter prawny budżetu samorządowego
3.Jednostki organizacyjne samorządowego sektora finansów publicznych
3.1.Samorządowe jednostki budżetowe
3.2.Samorządowe zakłady budżetowe
3.3.Samorządowe instytucje kultury, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, inne formy
4.Dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe samorządu
5.Klasyfikacja budżetowa w samorządach - pojęcie i układ klasyfikacji
5.1.Uwagi ogólne
5.2.Działy budżetowe i rozdziały budżetowe
5.3.Paragrafy dochodów, wydatków, środków, przychodów i rozchodów
6.Załącznik: uchwały budżetowe miasta Torunia, powiatu toruńskiego i województwa kujawsko-pomorskiego
6.1.Uchwała Nr 33/11 Rady Miasta Torunia z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2011
6.2.Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2011
6.3.Uchwała Nr 111/53/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2011

Rozdział III Procedury budżetowe w jednostkach samorządu terytorialnego
1.Opracowanie projektu i uchwalanie budżetu samorządu terytorialnego
2.Wieloletni plan finansowy samorządu
3.Wykonywanie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego
4.Kontrola wykonania budżetu samorządu terytorialnego
5.Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w samorządzie terytorialnym

Rozdział IV Prawo o wydatkach samorządu terytorialnego
1.Zadania i wydatki jednostek samorządu terytorialnego
2.Struktura i formy prawne wydatków samorządu terytorialnego
3.Prawo zamówień publicznych w samorządach
4.Zagadnienie legalności wydatków samorządowych

Rozdział V Podatki, opłaty i udziały podatkowe - jako dochody własne samorządu terytorialnego
1.Rodzaje dochodów samorządu terytorialnego w świetle przepisów Konstytucji
2.Dochody podatkowe samorządu terytorialnego w II RP
3.Kompetencje podatkowe samorządów terytorialnych
4.Podatek od nieruchomości - główny podatek samorządowy
5.Pozostałe podatki i opłaty lokalne
6.Udziały podatkowe jako źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego
6.1.Udział samorządów terytorialnych w podatku dochodowym od osób fizycznych
6.2.Udział samorządów terytorialnych w podatku dochodowym od osób prawnych
7.Załącznik: uchwały rady miasta Torunia dotyczące podatku od nieruchomości
7.1.Uchwała Nr 906/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
7.2.Uchwała Nr 908/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
7.3.Uchwała Nr 907/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz odkrytych basenów kąpielowych udostępnionych do użytku publicznego

Rozdział VI Subwencje i dotacje jako źródła dochodów samorządu terytorialnego
1.Subwencje ogólne jako dochody gminy - subwencja wyrównawcza, uzupełniająca, równoważąca
2.Subwencje ogólne dla powiatu - subwencja wyrównawcza, uzupełniająca, równoważąca
3.Subwencje ogólne jako dochody samorządu województwa - subwencja wyrównawcza, uzupełniająca, regionalna
4.Wpłaty wyrównawcze gmin, powiatów i województw
5.Subwencja oświatowa
6.Dotacje celowe jako dochody samorządu terytorialnego
6.1.Pojęcie i rodzaje dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego
6.2.Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacje celowe na finansowanie zadań własnych samorządu
7.Środki (dotacje) z budżetu Unii Europejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego
8.Niektóre propozycje reform subwencji i wpłat wyrównawczych

Rozdział VII Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Przedsiębiorstwa samorządowe
1.Zagadnienia ogólne
2.Podmioty gospodarcze samorządu terytorialnego

Rozdział VIII Dług publiczny samorządu terytorialnego
1.Pojęcie i ogólna charakterystyka długu publicznego samorządu terytorialnego
2.Przychody i rozchody budżetowe samorządu
3.Pożyczki, kredyty i obligacje samorządowe
4.Finansowanie przejściowych potrzeb finansowych samorządu
5.Poręczenia i gwarancje jednostek samorządu terytorialnego
6.Granice zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział IX Nadzór i kontrola państwa nad działalnością finansową samorządu terytorialnego
1.Pozycja i zadania organów nadzoru i kontroli
2.Działalność kontrolna, nadzorcza i opiniodawcza regionalnych izb obrachunkowych
3.Załącznik: Wybrane dane o działalności kontrolnej, nadzorczej i opiniodawczej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy


193 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018