www.ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna

Pamiętaj! Sprowadzimy każdą dostępną książkę na polskim i anglojęzycznym rynku wydawniczym, nawet jeśli nie ma jej w naszej ofercie.

Twój rabat - Twoja cena na wszystkie publikacje dostępne w naszej ofercie.

Zapraszamy do korzystania z informacji o nowościach wydawniczych z wybranej przez Państwo dziedziny w formie newslettera >>>


"Język rzeczy - W jaki sposób przedmioty nas uwodzą?" - czemu wymarzony komputer pod dwóch latach wydaje się nam bezużytecznym, tandetnym złomem? Z jakiego powodu niektóre przedmioty stają się fetyszami, a inne archetypami? Co dziś jest prawdziwym luksusem: posiadanie pewnych rzeczy czy raczej rezygnacja z nich? Dlaczego dajemy się wciągać w obłędny trans konsumpcji?  >>>>>

"Gospodarka finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych" - w publikacji przedstawiono m.in.: - zasady gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych, - organizację gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych, - tworzenie planów finansowych, - wydatki budżetowe (uznawanie i klasyfikacja, zobowiązania, obroty wewnętrzne, kompensata należności i zobowiązań, dotacje z budżetu, rozliczenie VAT, wydatki niewygasłe), - prowadzenie gospodarki finansowej szkół i placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej, jednostek gospodarki komunalnej, jednostek administracji publicznej, - kontrolę i odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki  >>>>>

"Komunikowanie w ochronie zdrowia - interpersonalne, organizacyjne i medialne" - autorzy przedstawili główne zagadnienia odnoszące się do mediów i komunikowania w kształtowaniu postaw pacjentów oraz form wykorzystania nowych mediów w diagnozie i leczeniu chorób. Podjęli także kwestie wizerunku lekarzy w mediach masowych, reklamy leków, zmiany relacji lekarz - pacjent pod wpływem internetu i nowych mediów  >>>>>

"Drogi publiczne - budowa, utrzymanie, finansowanie" - publikacja pomoże jednostkom samorządu terytorialnego: - uniknąć niepotrzebnych kosztów w związku z przekazywaniem im w zarząd "niechcianych" dróg krajowych i wojewódzkich, - przejść przez proces planowania i realizacji inwestycji drogowych, - znaleźć odpowiedzi na pytania, które mogą się rodzić na styku odpowiedzialności różnych jednostek samorządu terytorialnego w procesie budowy i utrzymania dróg  >>>>>

"Moja marka - Jak stać się rozpoznawalnym i odnieść sukces" - co sprawia, że marka wyróżnia się na rynku? Na czym polega jej wyjątkowość i co powoduje, że jej wartość rośnie? Autor książki przedstawia na konkretnych przykładach udane strategie marketingowe, jak i błędy korporacyjne  >>>>>

"Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach" - monografia stanowi wszechstronną i kompleksową analizę kryterium pracowniczego podporządkowania, które w literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądowym od samego początku prawa pracy stanowiło nieodłączny (konieczny) element stosunku pracy (najbardziej podstawową konstrukcyjną cechę tego stosunku), odróżniający go od pozostałych form zatrudnienia, zwłaszcza tych o charakterze cywilnoprawnym i wyznaczający zakres wykorzystania stosunku pracy   >>>>>

"Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym - Komentarz" - opracowanie ma na celu ułatwienie przygotowania skarg w przedmiocie sporu o zgodność z prawem zaskarżonego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania przez organy administracji publicznej, bez narażania skarżącego na ponoszenie kosztów postępowania sądowoadministracyjnego. W książce przedstawiono aktualne orzecznictwo (zarówno dominującą linię orzeczniczą, jak i orzeczenia odmienne), co pomaga rozstrzygnąć wątpliwości interpretacyjne przepisów ustawy  >>>>>

"Marketing polityczny - Doświadczenia polskie" -  niniejsza książka składa się z czterech części podstawowych, w których umieszczono łącznie 33 teksty. Ich autorami są badacze zjawisk i procesów społecznych z całej Polski. Nie chodzi w tym stwierdzeniu, że mamy do czynienia z kompletną prezentacją stanowisk wszystkich ośrodków naukowych, a jedynie różnorodnością podejścia do zagadnień marketingu, i to w sensie teoriopoznawczym, i to - bardziej doświadczalnym (zakotwiczonym w praktyce politycznej)  >>>>>

"Wielokryterialne wspomaganie decyzji w gospodarowaniu przestrzenią" - rozwiązywanie różnych problemów z tym związanych wymaga z jednej strony maksymalizacji efektów przy danych zasobach przestrzeni, z drugiej zaś – minimalizacji nakładów w przestrzeni w celu osiągnięcia zamierzonych efektów. Narzędziem stanowiącym efektywne wsparcie tych zadań mogą być metody wielokryterialnego wspomagania decyzji (MCDM – od ang. Multi Criteria Decision Making lub MCDA – od ang. Multi Criteria Decision Analysis>>>>>

"Gruntoznawstwo inżynierskie" -  zgodne z normami europejskimi! W obecnym wydaniu uwzględniono dodatkowo wymagania nowych norm: PN-EN ISO 14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688-2:2006 w zakresie oznaczania i klasyfikacji gruntów oraz nowe podejście do obliczania stanów granicznych nośności i stanu granicznego użytkowalności dla obiektów budowlanych według zasad obowiązujących w normie PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7  >>>>>

"Kierunki transformacji sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw na tle regulacji międzynarodowych" - treść opracowania obejmuje następujące zagadnienia: - podstawy prawne sprawozdawczości finansowej MŚP, - cechy jakościowe sprawozdania finansowego, - zakres sprawozdania finansowego MŚP w ujęciu dyrektyw UE i ustawy o rachunkowości, - propozycje zmian w ustawie o rachunkowości odnośnie sprawozdawczości MŚP, - rozwiązania objęte MSSF dla MŚP, - krajowe i międzynarodowe regulacje rewizji finansowej MŚP  >>>>>

"Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych" - w książce tej przedstawiono: - Schematy księgowań z wyjaśnieniami, - Przykłady ujmowania w księgach zdarzeń gospodarczych, - Opisy kont, - Wycenę pozycji bilansowych, - Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi i budżetowymi, - Dowody księgowe charakterystyczne dla danego zagadnienia oraz przykłady jego ewidencji analitycznej, - Leksykon z rachunkowości i finansów publicznych  >>>>>

"Umowy w obrocie nieruchomościami - Aspekty podatkowe i cywilnoprawne" - atutem publikacji jest jej aktualność: uwzględnia bowiem wszystkie zmiany wynikające ze zmian w prawie podatkowym i w prawie cywilnym. Obszernie zostały skomentowane zmiany wynikające ze zmian w podatku VAT, dotyczące m.in.: momentu powstania obowiązku podatkowego; podstawy opodatkowania; odliczania VAT; fakturowania. Autorka uwzględniła także najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, wskazując na najnowszą praktykę stosowania prawa oraz najnowsze interpretacje Ministra Finansów  >>>>>

"Being and Duty - The contribution of 20th-century Polish thinkers to the theory of imperatives and norms" - The book is comprised of three components. The first component analyses the creative contribution to the theory of imperatives and norms provided by 20th-century Polish researchers. The second component summarizes their reflections and considerations. The third component is an anthology of the classic writings of Polish authors of the time; it constitutes an illustration of the first part and indicates that their research covered practically the whole scope of this theory >>>>>

"The Philosophy of Andy Warhol" - In his autobiography, published in 1975, the private Andy Warhol talks about love, sex, food, beauty, fame, work, money, success; about New York and America; about himself - his childhood in McKeesport, Pennsylvania, good times and bad times in the Big Apple, the explosion of his career in the Sixties, and life among celebrities  >>>>>

"Antifragile: Things That Gain from Disorder" - In The Black Swan, Taleb showed us that highly improbable and unpredictable events underlie almost everything about our world. In Antifragile, Taleb stands uncertainty on its head, making it desirable, even necessary, and proposes that things be built in an antifragile manner. The antifragile is beyond the resilient or robust. The resilient resists shocks and stays the same; the antifragile gets better and better  >>>>>

"The influence of Polands accession to the euro zone at the International Competitiveness and Internationalisation of Polish Companies" - The present study focuses on the influence of joining the euro zone on corporate competitiveness. For, in actual fact, an answer to the question about whether or not it is worthwhile or advisable to join the euro boils down to assessing the influence of accession on companies’ competitiveness. If entering the euro zone boosts Polish companies’ competitiveness, it will mean that Operation Euro made sense from the economic point of view  >>>>>

 
Wszelkie prawa zastrzeżone BAZAR WIEDZY /KNOWLEDGE BAZAAR/ Zofia Dziumowicz 2012-2014