www.ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna

Pamiętaj! Sprowadzimy każdą dostępną książkę na polskim i anglojęzycznym rynku wydawniczym, nawet jeśli nie ma jej w naszej ofercie.

Twój rabat - Twoja cena na wszystkie publikacje dostępne w naszej ofercie.

Zapraszamy do korzystania z informacji o nowościach wydawniczych z wybranej przez Państwo dziedziny w formie newslettera >>>


"Gospodarcza działalność usługowa w prawie polskim w świetle unijnych swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług" - książka umożliwia Czytelnikom zapoznanie się z: - unijnym prawem pierwotnym i wtórnym (m.in. z dyrektywą usługową, dyrektywą o uznawaniu kwalifikacji i sektorowymi aktami prawnymi) oraz orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o swobodach przedsiębiorczości i świadczeniu usług, - polskimi aktami prawnymi (m.in. z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej i ustawą o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz orzecznictwem sądów polskich o prowadzeniu gospodarczej działalności usługowej i tymczasowym świadczeniu usług >>>>>

"VAT w gminach 2015" - kompleksowe sprawy związane z podatkiem VAT w gminach omówione w niniejszym opracowaniu to ponadto: VAT od obrotu nieruchomościami, VAT od nieodpłatnych świadczeń, VAT od sprzedaży rzeczy używanych w działalności publicznej oraz od starych budynków i lokali, odzyskiwanie VAT od niezapłaconych należności (ulga za złe długi), system rozliczania VAT w ramach tzw. odwrotnego obciążenia oraz wzrost stawki VAT na sprzęt przeciwpożarowy z 8% do 23%, a także wiele innych drobniejszych kwestii  >>>>>

"Komunikowanie w ochronie zdrowia - interpersonalne, organizacyjne i medialne" - autorzy przedstawili główne zagadnienia odnoszące się do mediów i komunikowania w kształtowaniu postaw pacjentów oraz form wykorzystania nowych mediów w diagnozie i leczeniu chorób. Podjęli także kwestie wizerunku lekarzy w mediach masowych, reklamy leków, zmiany relacji lekarz - pacjent pod wpływem internetu i nowych mediów  >>>>>

"Drogi publiczne - budowa, utrzymanie, finansowanie" - publikacja pomoże jednostkom samorządu terytorialnego: - uniknąć niepotrzebnych kosztów w związku z przekazywaniem im w zarząd "niechcianych" dróg krajowych i wojewódzkich, - przejść przez proces planowania i realizacji inwestycji drogowych, - znaleźć odpowiedzi na pytania, które mogą się rodzić na styku odpowiedzialności różnych jednostek samorządu terytorialnego w procesie budowy i utrzymania dróg  >>>>>

"Moja marka - Jak stać się rozpoznawalnym i odnieść sukces" - co sprawia, że marka wyróżnia się na rynku? Na czym polega jej wyjątkowość i co powoduje, że jej wartość rośnie? Autor książki przedstawia na konkretnych przykładach udane strategie marketingowe, jak i błędy korporacyjne  >>>>>

"Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach" - monografia stanowi wszechstronną i kompleksową analizę kryterium pracowniczego podporządkowania, które w literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądowym od samego początku prawa pracy stanowiło nieodłączny (konieczny) element stosunku pracy (najbardziej podstawową konstrukcyjną cechę tego stosunku), odróżniający go od pozostałych form zatrudnienia, zwłaszcza tych o charakterze cywilnoprawnym i wyznaczający zakres wykorzystania stosunku pracy   >>>>>

"Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym - Komentarz" - opracowanie ma na celu ułatwienie przygotowania skarg w przedmiocie sporu o zgodność z prawem zaskarżonego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania przez organy administracji publicznej, bez narażania skarżącego na ponoszenie kosztów postępowania sądowoadministracyjnego. W książce przedstawiono aktualne orzecznictwo (zarówno dominującą linię orzeczniczą, jak i orzeczenia odmienne), co pomaga rozstrzygnąć wątpliwości interpretacyjne przepisów ustawy  >>>>>

"Marketing polityczny - Doświadczenia polskie" -  niniejsza książka składa się z czterech części podstawowych, w których umieszczono łącznie 33 teksty. Ich autorami są badacze zjawisk i procesów społecznych z całej Polski. Nie chodzi w tym stwierdzeniu, że mamy do czynienia z kompletną prezentacją stanowisk wszystkich ośrodków naukowych, a jedynie różnorodnością podejścia do zagadnień marketingu, i to w sensie teoriopoznawczym, i to - bardziej doświadczalnym (zakotwiczonym w praktyce politycznej)  >>>>>

"Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw" - do najważniejszych zagadnień poruszanych w publikacji zaliczamy m.in. metody: - prognozowania popytu, warunkujące prawidłowe funkcjonowanie sfery logistyki, - badania potrzeb przewozowych, - wyboru partnerów w łańcuchu dostaw, - badania zachowań nabywców  >>>>>

"Kodeks spółek handlowych z komentarzem 2015" - przygotowany przez adwokata Macieja Szupłata. Omówienie aktualnych przepisów Kodeksu spółek handlowych (stan prawny na 1 kwietnia 2015 r.). Kodeks oraz komentarz do niego uwzględniają zmiany, jakie wprowadziła nowelizacja Ksh z 28 listopada 2014 r. Choć większość zmian już obowiązuje, to pamiętać należy, że część przepisów wejdzie w życie dopiero 1 kwietnia 2016 r.  >>>>>

"Betonowanie i pielęgnacja betonu - Podręcznik" - w książce omówiono m.in. rodzaje deskowań, sposoby zagęszczania mieszanki betonowej, metody przyspieszania dojrzewania świeżego betonu, sposoby pielęgnacji świeżego betonu, obmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu  >>>>>

"Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych" - w książce tej przedstawiono: - Schematy księgowań z wyjaśnieniami, - Przykłady ujmowania w księgach zdarzeń gospodarczych, - Opisy kont, - Wycenę pozycji bilansowych, - Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi i budżetowymi, - Dowody księgowe charakterystyczne dla danego zagadnienia oraz przykłady jego ewidencji analitycznej, - Leksykon z rachunkowości i finansów publicznych  >>>>>

"Umowy w obrocie nieruchomościami - Aspekty podatkowe i cywilnoprawne" - atutem publikacji jest jej aktualność: uwzględnia bowiem wszystkie zmiany wynikające ze zmian w prawie podatkowym i w prawie cywilnym. Obszernie zostały skomentowane zmiany wynikające ze zmian w podatku VAT, dotyczące m.in.: momentu powstania obowiązku podatkowego; podstawy opodatkowania; odliczania VAT; fakturowania. Autorka uwzględniła także najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, wskazując na najnowszą praktykę stosowania prawa oraz najnowsze interpretacje Ministra Finansów  >>>>>

"Being and Duty - The contribution of 20th-century Polish thinkers to the theory of imperatives and norms" - The book is comprised of three components. The first component analyses the creative contribution to the theory of imperatives and norms provided by 20th-century Polish researchers. The second component summarizes their reflections and considerations. The third component is an anthology of the classic writings of Polish authors of the time; it constitutes an illustration of the first part and indicates that their research covered practically the whole scope of this theory >>>>>

"Value Management of Construction Projects" - The second edition builds on the success of the first edition by extending the integrated value philosophy, methodology and tool kit to describe the application of Value Management to the areas of service delivery, asset management, and, Programmes, in addition to Projects, products and processes. Value Management is a well-established methodology in the international construction industry, and in the UK has been endorsed as good practice in a range of government sponsored reports. In this book the authors have addressed the practical opportunities and difficulties of Value Management by synthesising the background, international developments, benchmarking and their own extensive consultancy and action research experience in Value Management to provide a comprehensive package of theory and practice  >>>>>

"Antifragile: Things That Gain from Disorder" - In The Black Swan, Taleb showed us that highly improbable and unpredictable events underlie almost everything about our world. In Antifragile, Taleb stands uncertainty on its head, making it desirable, even necessary, and proposes that things be built in an antifragile manner. The antifragile is beyond the resilient or robust. The resilient resists shocks and stays the same; the antifragile gets better and better  >>>>>

"The influence of Polands accession to the euro zone at the International Competitiveness and Internationalisation of Polish Companies" - The present study focuses on the influence of joining the euro zone on corporate competitiveness. For, in actual fact, an answer to the question about whether or not it is worthwhile or advisable to join the euro boils down to assessing the influence of accession on companies’ competitiveness. If entering the euro zone boosts Polish companies’ competitiveness, it will mean that Operation Euro made sense from the economic point of view  >>>>>

 
Wszelkie prawa zastrzeżone BAZAR WIEDZY /KNOWLEDGE BAZAAR/ Zofia Dziumowicz 2012-2015