www.ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

JAK ROZPOZNAĆ PRAWIDŁOWY CZEK ZAGRANICZNY W 776 PRZYKŁADACH


HEROPOLITAŃSKA I.

wydawnictwo: TWIGGER , rok wydania 2003, wydanie I

cena netto: 122.00 Twoja cena  115,90 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka Jak rozpoznać prawidłowy czek zagraniczny jest przewodnikiem po świecie czeków zagranicznych i zawiera przykłady czeków z ok. 30 państw. Pomimo, iż w Polsce czeki są obecnie mniej popularne, w niektórych krajach Europy, głównie w Niemczech, Francji i Włoszech oraz w USA czeki są nadal bardzo popularną formą rozliczeń pieniężnych. Szczególnie w USA, gdzie służą one do wypłaty wynagrodzeń, dywidend, zapłaty za nabywane towary czy usługi jak też do przekazywania darowizn. Bardzo dużo czeków zagranicznych trafia do banków polskich. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu czekami, podejmowane są działania utrudniające ich fałszerstwo lub realizację przez osoby nieuprawnione. Stąd też zawierają one wiele klauzul, zastrzeżeń oraz informacji. Często właściwe odczytanie treści czeku polega na jego prawidłowym "rozszyfrowaniu".

Większość czeków zamieszczonych w książce - to czeki prawidłowe. Jednakże umieszczono w niej również czeki, na których znajdują się najbardziej typowe błędy spotykane na czekach docierających do banków polskich.

Publikacja ta będzie pomocna przede wszystkim pracownikom banków, zarówno tym, którzy dopiero wchodzą w świat czeków, jak również bardziej doświadczonym, ułatwiając im rozwiązywanie bardziej skomplikowanych problemów czekowych. Z informacji zawartych w książce, powinny też skorzystać osoby, które otrzymują czeki zagraniczne, w celu ustalenia jakie są ich prawa wynikające z otrzymania czeku.


Spis treści

Przedmowa

Uwaga

Wykaz skrótów

I. Jak ustalić prawo, według którego ocenia się ważność czeku i innych oświadczeń umieszczonych na czeku

1. Zagadnienia ogólne
2. Prawo, według którego ocenia się ważność czeku
3. Prawo, według którego ocenia się treść i ważność indosów
4. Prawo, według którego ocenia się dopuszczalność zakreślenia czeku
5. Przepisy określające, kto może być wystawcą czeku i uprawnionym z czeku
6. Prawo określające termin przedstawienia czeku do zapłaty
7. Ustalenie, czy czek podlega prawu opartemu na konwencji
8. Ustalenia, czy czek podlega prawu brytyjskiemu czy USA
9. Problemy w ustaleniu prawa

II. Prawo czekowe amerykańskie (USA)

1. Definicja czeku
2. Odróżnienie czeku od draftu i weksla własnego
3. Ustawowe elementy czeku
3.1. Definicja
3.2. Bezwarunkowe polecenie zapłaty
3.3. Suma czekowa
3.4. Oznaczenie trasata
3.5. Podpis wystawcy
3.5.1. Forma podpisu
3.5.2. Company check (osoba prawna)
3.5.3. Personal check (osoba fizyczna)
3.5.5. Lift check (czeki windowe)
4. Elementy fakultatywne czeku
4.1. Wprowadzenia
4.2. Miejsce wystawienia
4.3. Data wystawienia
4.3.1. Oznaczenie daty wystawienia
4.3.2. Czeki postdatowane (Post-dated check)
4.3.3. Czek przeterminowany (Stale check)
4.4. Słowo "check"
4.5. Klauzula "na zlecenie"
4.6. Remitent
4.6.1. Oznaczenie remitenta
4.6.2. Remitent - rachunek bankowy
4.6.3. Remitent - osoba fizyczna
4.6.4. Remitent - osoba prawna
4.6.5. Czek na okaziciela (Bearer check)
4.6.6. Niewłaściwe oznaczenie remitenta
4.7. Miejsce płatności
4.7.1. "Payable at Bank"
4.7.2. "Payable trought Bank"
4.8. Numer czeku
4.9. Numer ABA
4.10. Klauzula waluty
4.11. Klauzula "only"
4.12. Klauzula "na rachunek"
4.13. Kod magnetyczny
5. Elementy umieszczane na czeku mające na celu bezpieczeństwo obrotu czekowego
6. Szczególne rodzaje czeków i dokumentów czekopodobnych
6.1. Czeki skarbowe (Treasurer!s checks, government cheks)
6.2. Czeki "związków zawodowych"
6.3. Czeki podróżnicze (Traveller!s check)
6.4. Przekazy pieniężne (Money Order)
7. Indosowanie czeku (Indorsement, endorsement)
7.1. Dopuszczalność indosowania czeków
7.2. Forma i miejsce indosu
7.2.1. Miejsce indosu
7.2.2. Forma indosu
7.3. Indos bankowy
7.3.1. Indos bankowy w formie "Pay any bank"
7.3.2. Indos bankowy w formie "prior indorsements guaranted"
7.3.3. Uproszczony indos bankowy w formie stempla
7.4. Klauzule związane z indosowaniem
7.5. Prawny posiadacz czeku
7.5.1. Czek płatny na rzecz jednej osoby
7.5.2. Czek płatny na rzecz dwóch lub więcej osób
7.6. Indos a niejasności w oznaczeniu remitenta
7.7. Indos powiernika
7.8. Indos osoby małoletniej
8. Przedstawienie czeku do zapłaty
8.1. Termin przedstawienia do zapłaty
8.2. Czeki postdatowane
8.3. Miejsce przedstawienia do zapłaty
8.4. Forma przedstawienia do zapłaty
8.5. Zakreślenie czeku
9. Wstrzymanie zapłaty
10. Odmowa zapłaty
11. Bondy, Deposit Advice, Withdrawal
12. Słownik

III. Brytyjski system prawa czekowego

A. Wielka Brytania

1. Definicja czeku
2. Odróżnienie czeku od weksla
3. Ustawowe elementy czeku
3.1. Określenie elementów czeku
3.2. Bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej
3.3. Oznaczenie trasata
4. Elementy fakultatywne czeku
4.1. Remitent
4.2. Miejsce i data wystawienia
4.3. Miejsce płatności
4.4. Słowo "cheque"
4.5. Klauzula "only"
4.6. Klauzula waluty
5. Zakreślenie czeku
6. Szczególne rodzaje czeków
6.1. Czek skarbowy
6.2. Czeki podróżnicze
6.3. Money Order
6.4. Cheque with receipt attached (Czek z załączonym potwierdzeniem odbioru)
7. Przeniesienie praw z czeku (Negotiation of cheque)
7.1. Indosowanie (Indorsement)
7.2. Szereg indosów
7.3. Czek nieprzenośny
8. Przedstawienie czeku do zapłaty
8.1. Termin przedstawienia do zapłaty
8.2. Czeki postdatowane
8.3. Wstrzymanie zapłaty
9. Czeki z krajów, których prawo czekowe oparte jest na BEA
9.1. Indie
9.2. Irlandia
9.3. Islandia
9.4. Izrael
9.5. Republika Południowej Afryki
9.6. Singapur
10. Słownik

B. Kanada

1. Wprowadzenie
2. Elementu ustawowe czeku
2.1. Bezwarunkowe polecenie zapłaty
2.2. Suma pieniężna
2.3. Trasat
2.4. Wystawca
3. Elementy fakultatywne czeku
3.1. Słowo "Check - cheque - cheque" (czek)
3.2. Miejsce wystawienia
3.3. Data wystawienia
3.4. Miejsce płatności
3.5. Remitent
3.6. Klauzula waluty
3.7. Zakreślenie czeku
4. Potwierdzenie czeku
5. Dokumenty czekopodobne
5.1. Government cheque (czeki skarbowe)
5.2. Money Order
6. Przeniesienie praw z czeku (Negotiation, Negociation)
7. Przedstawienie do zapłaty
8. Słownik

C. Australia

1. Ustawowe elementy czeku
1.1. Określenie ustawowych elementów czeku
1.2. Bezwarunkowe polecenie zapłaty
1.3. Suma pieniężna
1.4. Trasat
1.5. Wystawca
2. Elementu fakultatywne czeku
2.1. Określenie elementów fakultatywnych
2.2. Słowo "czek"
2.3. Remitent
2.4. Miejsce i data wystawienia
2.5. Miejsce płatności
2.6. Zakreślenie czeku
3. Elementy zabezpieczające czeki
4. Przenoszenie czeku
4.1. Indosowanie czeku
4.2. Rodzaje indosów
5. Przedstawienie czeku do zapłaty
6. Słownik

IV. Czeki konwencyjne

1. Wspólne elementy czeków konwencyjnych

2. Francja
2.1. Miejsce i data wystawienia
2.2. Wystawca
2.3. Bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej
2.4. Trasat i miejsce płatności
2.5. Remitent
2.6. Zakreślenie czeku i klauzula "do rozrachunku"
2.7. Indosy
2.8. Przedstawienie do zapłaty
2.8.1. Termin
2.8.2. Miejsce
2.8.3. Odmowa zapłaty
2.9. Słownik
3. Niemcy
3.1. Miejsce i data wystawienia
3.2. Wystawca
3.3. Bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej
3.4. Trasat i miejsce płatności
3.5. Remitent
3.6. Zakreślenie i klauzula "do rozrachunku"
3.6.1. Zakreślenie
3.6.2. Do rozrachunku
3.7. Zmiana treści czeku
3.8. Indos
3.9. Przedstawienie do zapłaty
3.10. Odmowa zapłaty
3.11. Słownik
4. Włochy
4.1. Miejsce wystawienia
4.2. Data wystawienia
4.3. Wystawca
4.4. Nazwa "czek"
4.5. Bezwarunkowe polecenie zapłaty
4.6. Trasat i miejsce płatności
4.7. Remitent
4.8. Zakreślenie i klauzula do rozrachunku
4.9. Szczególne rodzaje czeków i dokumentów czekopodobnych
4.9.1. Assegno circorale (czek gotówkowy bankierski)
4.9.2. Czek limitowany
4.9.3. Skrypt dłużny
4.10. Przeniesienie praw z czeku
4.10.1. Czek z klauzulą "non trasferibile"
4.10.2. Indos
4.11. Przedstawienie czeku do zapłaty
4.12. Odmowa zapłaty
4.13. Słownik
5. Austria
5.1. Miejsce i data wystawienia
5.2. Wystawca
5.3. Bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej
5.4. Trasat i miejsce płatności
5.5. Remitent
5.6. Zakreślenie i klauzula "do rozrachunku"
5.7. Indosowanie
5.8. Termin przedstawienia do zapłaty
5.9. Słownik
6. Belgia
6.1. Data i miejsce wystawienia
6.2. Wystawca
6.3. Bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej
6.4. Trasat
6.5. Remitent
6.6. Zakreślenie
6.7. Indosowanie
6.8. Przedstawienie do zapłaty
6.9. Słownik
7. Dania
7.1. Miejsce i data wystawienia
7.2. Wystawca
7.3. Bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej
7.4. Trasat i miejsce płatności
7.5. Oznaczenie remitenta
7.6. Zakreślenie
7.7. Indosowanie czeku
7.8. Termin przedstawienia do zapłaty
7.9. Słownik
8. Finlandia
8.1. Miejsce i data wystawienia
8.2. Wystawca
8.3. Bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej
8.4. Trasat i miejsce płatności czeku
8.5. Remitent
8.6. Zakreślenie
8.7. Przedstawienie do zapłaty
9. Grecja
10. Hiszpania
10.1. Wprowadzenie
10.2. Data i miejsce wystawienia
10.3. Wystawca
10.4. Bezwarunkowe polecenie zapłaty sumy pieniężnej
10.5. Trasat i miejsce płatności
10.6. Remitent
10.7. Zakreślenie i klauzula do rozrachunku
10.8. Indosowanie
10.9. Przedstawienie do zapłaty
10.10. Słownik
11. Holandia
11.1. Miejsce i data wystawienia
11.2. Wystawca
11.3. Bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej
11.4. Trasat
11.5. Remitent
11.6. Zakreślenie czeku
11.7. Przedstawienie do zapłaty
11.8. Słownik
12. Norwegia
12.1. Miejsce i data wystawienia
12.2. Polecenie zapłaty
12.3. Suma czekowa
12.4. Wystawca
12.5. Trasat i miejsce płatności
12.6. Remitent
12.7. Indos
12.8. Przedstawienie do zapłaty
12.9. Giro Utbetalina
13. Szwajcaria
13.1. Wprowadzenie
13.2. Data i miejsce wystawienia
13.3. Wystawca
13.4. Bezwarunkowe polecenie zapłaty sumy pieniężnej
13.5. Trasat i miejsce płatności
13.6. Remitent
13.7. Zakreślenie i klauzula do rozrachunku
13.8. Indos
13.9. Przedstawienie do zapłaty
13.10. Czeki podróżnicze
13.11. Słownik
14. Szwecja
14.1. Data i miejsce wystawienia
14.2. Wystawca
14.3. Bezwarunkowe polecenie zapłaty sumy pieniężnej
14.4. Trasat i miejsce płatności
14.5. Remitent
14.6. Zakreślenie i klauzula do rozrachunku
14.7. Indosowanie
14.8. Przedstawienie do zapłaty
14.9. Słownik
15. Portugalia
15.1. Elementy ustawowe czeku
15.2. Data i miejsce wystawienia
15.3. Wystawca
15.4. Bezwarunkowe polecenie zapłaty sumy pieniężnej
15.5. Trasat i miejsce płatności
15.6. Remitent
15.7. Zakreślenie i klauzula "do rozrachunku"
15.8. Indos
15.9. Przedstawienie do zapłaty
15.10. Słownik

553 strony, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021